Obchodní podmínky – Pronájem powerbank

Plugpo s.r.o.
Zlechov 104,
687 10 Zlechov
IČ 06061923

Článek I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě smlouvy o pronájmu uzavřené mezi pronajímatelem, tj. společností Plugpo s. r. o., se sídlem Zlechov 104, IČ 06061923, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99816 (dále jen „pronajímatel“), a nájemcem, tj. fyzickou či právnickou osobou.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání služeb poskytovaných společností Plugpo s.r.o.
 3. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat ve smlouvě o pronájmu. Odchylná ustanovení mají přednost před obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky doplňují znění samotné smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu. Smlouva o pronájmu i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Plugpo s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.
 6. Nájemce potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil zaplacením nájemného pronajímateli, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.

Článek II. Vymezení pojmů

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Pronajímatelem se rozumí obchodní společnost Plugpo s.r.o., se sídlem Zlechov 104, Zlechov, IČ 06061923, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99816, ve smyslu § 2205 občanského zákoníku.
 3. Nájemcem se rozumí fyzická či právnická osoba, která s pronajímatelem uzavírá smlouvu o pronájmu ve smyslu § 2316 občanského zákoníku.
 4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá smlouvu o pronájmu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 5. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 6. Předmětem pronájmu se rozumí komplet, který zahrnuje powerbanku a nabíjecí kabel.

Článek III. Vlastnictví a užívání předmětu pronájmu

 1. Pronajímatel zůstává po celou dobu trvání pronájmu vlastníkem Předmětu pronájmu a Nájemce není oprávněn po skončení smlouvy požadovat vydání či odprodej předmětu pronájmu.
 2. Od okamžiku převzetí předmětu pronájmu ze strany nájemce do okamžiku jeho vrácení pronajímateli odpovídá nájemce v plném rozsahu za stav předmětu pronájmu a případnou škodu, která bude na předmětu pronájmu způsobena. Nájemce vždy odpovídá za škodu způsobenou krádeží, zničení či poškození předmětu pronájmu ze strany třetích osob či jeho ztrátou, neboť k jeho základním povinnostem patří i povinnost řádně zabezpečit předmět pronájmu před těmito riziky.
 3. Případná ztráta či poškození budou účtovány dle platného ceníku nebo dle dohody stran.
 4. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých vadách a škodách na předmětu pronájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav předmětu pronájmu. Poruší-li nájemce tuto povinnost, odpovídá pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady.
 5. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele předmět pronájmu dále pronajímat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě, dále nesmí předmět pronájmu dát do zástavy jinému a disponovat s předmětem pronájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva pronajímatele.
 6. Nájemce je povinen užívat předmět pronájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného předmětu pronájmu. Neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním předmětu pronájmu. Pronajímatel je povinen na žádost nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby předmětu pronájmu. V případě, že nájemce toto vysvětlení po pronajímateli nepožaduje, má se zato, že nájemce je s těmito skutečnostmi řádně srozuměn.
 7. Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele na předmětu pronájmu provádět žádné úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravu předmětu pronájmu provedených bez souhlasu pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení předmětu pronájmu do původního stavu, a to na náklady nájemce.

Článek IV. Některá sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Cena nájmu je v platném ceníku uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 2. Nájemce je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 3. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi pronajímatelem a nájemcem dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek V. Platební podmínky

 1. Výše plateb se řídí platným ceníkem zveřejněným pronajímatelem na jeho stáncích.
 2. Nájemce je při uzavření smlouvy povinen zaplatit pronajímateli zálohu na předmět pronájmu dle platného ceníku či dle dohody s pronajímatelem.
 3. Nájemce je při uzavření smlouvy povinen zaplatit pronajímateli jednorázové nájemné na 24 hodiny dle platného ceníku.
 4. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, náleží pronajímateli nájemné za předmět pronájmu za každý, byť jen započatý den, trvání nájemního vztahu.
 5. Plugpo s.r.o. si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ceník. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků ceníku.

Článek VI. Reklamace

 1. Nájemce je povinen ihned po předání předmětu pronájmu povinen zkontrolovat jeho funkčnost. Pozdější reklamace nebudou pronajímatelem uznávány.
 2. Pokud nájemce zjistí vadu na předmětu pronájmu, pro kterou jej nelze řádně užívat, či jen s velkými obtížemi, má nájemce právo, aby mu pronajímatel poskytl bezvadnou věc sloužící k témuž účelu.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 6. 2017. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 2. Smlouva mezi pronajímatelem a nájemce se uzavírá ústně. Smlouva nabývá účinnosti zaplacením nájemného a převzetím předmětu pronájmu nájemcem
 3. Smlouva zaniká vrácením předmětu nájmu.

V Brně dne 1. 6. 2017